1. Home
  2. /
  3. اراء
  4. /
  5. مقالات
  6. /
  7. ܐܰܝܟܰܢ ܚܳܙܝܳܐ ܡܪܕܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ...

ܐܰܝܟܰܢ ܚܳܙܝܳܐ ܡܪܕܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܦܘܼܪ̈ܫܳܢܶܐ ܕܰܫܟܺܝܼܚܺܝܢ ܒܰܝܢܳܬ ܣܶܕܪܶ̈ܐ ܕܓܰܘܐ ܘܐ̱ܢܳܫܘܼܬܐ؟

ܝܘܣܦ ܒܓܬܫ

ܠܦܘܼܬ݂ ܡܰܪܕܘܬ݂ܐ ܣܘܼܪܝܝܬܐ ܠܰܝܬ ܒܰܟܝܢܐ ܒܰܪܝܳܐ ܣܰܒܗܽܘܼܬܐ ܟܶܐܡܰܬ ܕܳܡܝܳܝܘܼܬܐ. ܐܠܐ ܦܘܼܪ̈ܫܳܢܶܐ ܡܶܬܚ̈ܙܝܳܢܐ ܘܠܐ ܡܬܚ̈ܙܝܳܢܐ ܐܺܝܼܬ ܕܰܡܫܰܒܚܝܼܢ ܘܰܡܢܰܨܚܝܼܢ ܠܛܘܼ̈ܟܳܣܶܐ ܣܢܺܝܼ̈ܩܶܐ ܘܠܰܙܢܳܢܳܝܘܼܬܐ[1] ܦܬܝܼܟܰܬ ܓܰܘ̈ܢܶܐ ܘܚܰܘܪ̈ܶܐ ܘܕܰܘܪ̈ܶܐ ܒܰܝܢܳܬ ܣܶܕܪ̈ܐ ܕܓܰܘܳܐ. ܘܦܘܼܪ̈ܫܳܢܐ: ܪܶܡܙܳܐ ܐܶܢܘܢ ܕܚܰܬܺܝܼܬܘܼܬܐ[2] ܘܥܰܬܺܝܼܪܘܼܬܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܬܐ ܘܰܟܝܳܢܳܝܬܐ. ܘܨܶܒ݂ܝܳܢܐ ܐܶܢܘܢ ܕܛܘܼܟܳܣܳܐ ܐܠܗܳܝܳܐ ܕܒܳܥܶܐ ܡܶܢܰܢ ܕܢܶܗܘܶܐ ܐܰܣܝܼܪ̈ܶܐ ܥܡ ܚܕ̈ܳܕܶܐ ܘܰܟܕ̈ܝܢܶܐ ܒܰܚ̈ܕܳܕܶܐ ܠܫܘܼܡܠܳܝ ܒܨܺܝܼܪܘܼܬܐ ܘܰܣܢܺܝܼܩܘܼܬܐ ܒܶܠܥܳܕ ܫܘܼܥܠܳܝܳܐ ܘܰܪܡܳܝܳܐ ܕܚܘܼ̈ܒܠܐ ܘܕܰܘܫܳܐ ܕܐܝܼܩܳܪܳܐ. ܘܰܡܝܰܩܪܳܢܘܼܬ݂ܐ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܐܰܝܢܳܐ ܕܗܘܼ ܠܰܝܬܶܝܗܿ ܐܠܐ ܡܝܰܩܪܳܢܘܼܬܐ ܕܢܰܦܫܰܢ ܘܰܠܙܶܕܩ̈ܐ ܡܳܪ̈ܳܢܳܝܶܐ ܕܡܶܫܬܰܪܫܺܝܼܢ ܡ̣ܢ ܫܰܝܶܗ[3]: ܐܝܩܳܪܗ ܪܰܒܳܐ. ܡܛܠܗܳܕܐ ܗܿܘ ܕܰܡܕܰܠܩܶܒ ܦܘܼܪ̈ܫܳܢܶܐ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܝܶܐ܆ ܣܰܩܘܼܒܠܳܝܳܐ ܗܳܘܶܐ ܠܛܘܼܟܳܣܳܐ ܟܝܳܢܳܝܳܐ ܘܐܠܗܳܝܳܐ. ܒܰܕ ܠܰܝܬ ܡܿܢ ܕܣܳܦܶܩ ܠܢܰܦܫܶܗ ܒܶܠܥܳܕ ܣܘܼܝܳܥܳܐ. ܕܟܿܠ ܐ̱ܢܳܫ ܣܢܺܝܼܩ ܠܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܡܛܠ ܩܘܼܝܳܡܳܐ. ܐܠܐ ܠܐ ܟܳܫܪܳܐ ܨܒܽܘܼܬܐ ܒܰܪܡܳܝ ܚܘܼ̈ܒܠܐ ܘܰܕܝܳܫ ܐܝܼܩܳܪܳܐ «ܕܩܰܪܝܼܒܳܐ» ܒܫܘܼܡܠܳܝܳܐ ܕܰܒܨܺܝܼܪܘܼܬܐ ܘܰܣܢܺܝܼܩܘܼܬܐ.

ܐܰܝܟܰܢ ܚܳܙܝܳܐ ܟܝܳܢܳܐ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܒܗܳܠܶܝܢ ܕܚ̈ܝܶܐ؟

ܒܰܩܝܳܐ ܘܕܰܟܝܳܐ ܚܳܙܝܐ ܠܟܝܳܢܳܐ ܚܰܠܳܫܳܐ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܐܠܐ ܩܶܨܰܬ ܪܝܼܫܘܼܬܐ ܕܥܶܠܬܐ ܘܥܶܠܬܳܢܳܐ[4] ܡܶܨܛܰܥܰܠ ܘܡܶܣܬܰܝܰܒ ܘܡܶܬܟܰܬܰܡ ܘܡܶܬܛܰܢܰܦ ܘܡܶܬܛܰܠܰܫ ܒܡܰܪܕܺܝܼܬܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ. ܘܩܶܨܰܬ ܚܰܝܠܐ ܡܰܥܒܕܳܢܳܝܳܐ (ܒܨܶܒܝܳܢܳܐ ܘܰܕܠܐ ܨܶܒܝܳܢܳܐ) ܕܕܘܼܟܰܬ ܪܘܼܒܳܝܳܐ ܘܬܘܼܠܡܳܕܳܐ ܘܕܘܼܪܳܓܳܐ ܘܢܘܼܦܳܩܳܐ. ܡܟܐ ܒܰܕܡܘܼܬ ܐܳܚܠܐ[5] ܘܨܦܘܿܢܳܐ ܐܝܬܝܗܿ ܕܰܡܟܰܦܪܐ ܘܰܡܚܰܠܠܐ ܘܰܡܫܝܼܓܳܐ ܠܨܰܥܠܘܼܬܐ ܕܛܘ̈ܠܫܶܐ ܘܣܘܼ̈ܝܒܶܐ ܕܐܰܝܢܳܐ ܕܬܳܒܰܥ ܕܰܟܝܘܼܬܐ ܕܠܶܒܳܐ ܘܗܰܘܢܳܐ. ܕܥܳܫܦܳܐ ܝܰܥܪ̈ܶܐ ܘܙܝܼ̈ܙܳܢܐ ܪ̈ܶܥܝܳܢܳܝܐ ܡܼܢ ܐܰܪܥܳܐ: ܡܰܚܫܰܒܬܐ ܕܒܰܪܢܳܫܐ. ܘܟܕ ܟܳܠܝܳܐ ܘܙܳܓܪܳܐ ܐܘܼܖ̈ܚܳܬܐ ܠܐ ܢܳܡܘ̈ܣܳܝܳܬܐ ܕܚܶܪܡܳܐ܆ ܦܳܬܚܳܐ ܘܕܳܪܫܳܐ ܐܘܼܖ̈ܚܳܬܐ ܢܳܡܘ̈ܣܳܝܳܬܐ ܕܚܘܼܠܐ ܡܛܠ ܒܗܺܝܼܠܘܼܬܐ ܘܬܰܩܢܘܼܬܐ ܓܰܘܳܝܬܐ. ܘܰܡܝܰܬܪܳܐ ܚܰܘܪܐ ܒܡܰܚܙܝܼܬܳܐ ܕܢܰܦܫܐ ܠܡܶܫܬܰܟܚܳܢܘܼܬ݂ܐ ܘܡܶܣܬܰܟܠܳܢܘܼܬܐ ܘܡܶܫܬܰܡܠܝܳܢܘܼܬܐ ܕܝܳܬܐ (ܐܶܢܰܚܢܳܝܬܳܐ) ܕܡܶܬܒܰܣܡܳܐ ܒܐܝܼܬܘܼܬܐ ܘܐܝܼܩܳܪܐ ܕܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ. ܘܰܡܩܰܒܠܐ ܘܰܡܝܰܩܪܐ ܠܩܰܪܝܼܒܳܐ ܐܰܝܟ ܕܐܝܬܰܘܗܝ ܒܶܠܥܳܕ ܬܰܢܘܰܝ ܘܦܘܼܪܫܳܢܐ ܓܶܢܣܳܢܳܝܳܐ: ܕܕܶܟܪܳܐ ܘܢܶܩܒܳܐ. ܘܠܐ ܚܳܝܪܳܐ ܒܦܰܠܳܚܳܐ ܘܰܡܕܰܝܠܳܢܳܐ ܐܝܟ ܡܳܐܢܳܐ ܒܨܺܝܼܪܳܐ ܐܰܘ ܐܘܪܓܰܢܘܢ ܒܣܺܝܼܪܐ ܐܠܐ ܐܺܝܼܬܝܳܐ ܥܳܒܘܿܕܐ ܕܰܡܫܰܡܠܐ ܒܨܝܼܪܘܼܬܐ ܕܓܘܼܫܡܳܐ ܕܠܶܗ ܡܶܬܒܰܝܬܐ. ܘܠܐ ܒܳܐܬ ܒܐܰܘ̈ܢܶܝܗܿ ܛܘܼܒ̈ܬܳܢܶܐ ܐܰܓܪܳܐ ܘܐܝܩܳܪܳܐ ܕܥܳܡܠܐ ܘܠܐܝܳܐ. ܒܕ ܝܳܗܒܳܐ ܐܰܓܪܳܐ ܠܩܘܼܒܠܐ ܕܥܰܡܠܐ. ܘܠܰܘ ܒܰܠܚܘܿܕ ܝܳܨܦܳܐ ܠܰܡܬܰܩܳܢܘ ܥܘܼܫܢܳܐ ܐܠܐ ܐܦ ܡܶܬܚܰܦܛܳܐ ܒܥܘܼܫܳܢܳܐ ܕܰܡܚܝܼܠܘܼܬܐ. ܘܠܰܝܬ ܒܗܿ ܐܶܣܛܘ̈ܟܣܶܐ ܕܡܶܫܬܰܠܛܳܢܘܼܬܐ (ܪܘܼܫܳܢܐ ܘܫܘܼܠܛܳܢܳܐ) ܘܩܰܘܡܐ ܕܰܠܩܘܼܒܠܳܝܳܐ ܐܠܐ ܒܘܼܢܳܝܳܐ ܘܬܘܼܡܳܡܳܐ ܘܫܘܼܡܠܳܝܐ ܒܬܶܫܡܶܫܬܐ ܕܙܘܼܗܳܪܳܐ ܘܒܘܼܝܳܢܐ ܘܐܝܼܩܳܪܐ.

ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܡܿܢ ܠܰܝܬܰܘܗܝ ܒܰܠܚܘܿܕ ܗܰܕܳܡܐ ܕܓܰܘܳܐ܆ ܐܠܐ ܐܳܦ ܐܰܪܓܘܼܒܠܐ ܗ̱ܘ ܘܰܡܬܰܩܢܳܢܳܐ ܕܢܰܦܫܶܗ. ܡܶܟܳܐ ܠܐ ܨܳܒܝܳܐ ܐܶܠܐ ܒܚܰܝ̈ܐ ܐܝܼܬܝܼܩܘ̈ܢܳܝܶܐ ܘܠܘܿܓܝ̈ܩܳܝܶܐ ܗܿܢܘܢ ܕܢܳܛܪܝܼܢ ܫܘܼܘܫܳܛܐ ܚܠܺܝܼܡܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܘܗܰܘܢܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܬܥܰܫܰܢ ܘܢܶܬܗܰܒܰܒ ܒܫܘܼܡܠܳܝܳܐ ܕܡܶܬܬܚܝܼ̈ܒܳܢܳܝܳܬܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝ̈ܬܐ. ܘܰܨܒܘܼܬܐ ܗܳܕܐ ܠܐ ܟܳܫܪܳܐ ܐܶܠܐ ܒܥܝܼܪܘܼܬܐ ܘܡܶܣܬܰܟܠܳܢܘܼܬܐ ܘܡܶܬܡܰܕܥܳܢܘܼܬܐ ܕܰܚܢܳܢܳܐ ܘܚܰܘܣܳܢܳܐ. ܘܟܕ ܫܒܺܝܠܳܗܿ ܡܳܪܳܢܳܝܳܐ ܫܘܼܡܠܳܝܳܐ ܗ̱ܘ ܕܰܒܨܝܼܪܘܼܬܐ܆ ܐܰܢܢܩܳܐܝܬ ܝܳܨܦܳܐ ܘܡܬܚܰܦܛܳܐ ܒܬܰܕܟܺܝܼܬܐ ܘܬܰܪܒܝܼܬܐ ܕܥܳܠܡܳܐ ܓܰܘܳܝܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܬܢܰܟܪܶܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܡܼܢ ܡܖ̈ܝܼܡܳܢܝܳܬܐ ܕܖ̈ܶܓ݂ܫܶܐ ܣܡܺܝ̈ܡܶܐ ܘܝܰܨܪ̈ܶܐ ܒܝ̈ܫܶܐ: ܕܐܝܟ ܫܘܼܒܗܳܪܳܐ ܘܫܘܼܦܪܳܚܳܐ ܘܫܘܼܥܠܳܝܳܐ ܘܨܰܚܢܘܼܬܐ ܘܡܰܨܘܼܬܐ ܘܡܬܚܰܙܘܙܳܝܳܢܘܬܐ ܘܰܡܫܲܩܠܘܼܬ݂ܐ ܘܫܘܼܦܰܪܕܝܩܘܬܐ ܘܚܲܣܳܡܘܼܬ݂ܐ ܘܝܰܥܢܘܼܬܐ ܘܩܰܠܘܼܛܘܼܬܐ ܘܰܚܒܰܢܳܢܘܼܬܐ ܘܣܰܢܝܘܼܬܐ ܘܚܶܡܬܐ ܘܐܠܡܐ ܘܐܰܟܬܐ ܘܰܢܩܰܡܬܐ… ܘܐܶܢ ܡܰܨܝܐ ܦܳܠܩܳܐ ܠܚܰܝܠܐ ܣܡܺܝܼܡܳܐ: ܥܶܠܬ݂ܐ ܪܝܼܫܳܝܬܳܐ ܕܚܶܛܝ̈ܳܢܐ ܘܣܶܛܝ̈ܳܢܐ ܪ̈ܰܒܶܐ ܘܰܙܥܘܿܪ̈ܶܐ ܕܙܳܓܪܺܝܼܢ ܐܘܼܪܰܚ ܬܰܪܥܽܘܼܬܐ «ܫܘܼܝܳܢܐ ܘܚܘܼܝܳܕܐ ܕܣܰܩܘܼܒܠܳܝܘܼܬܐ» ܓܰܘܳܝܬܐ. ܘܐܝܟ ܪܰܗܒܘܿܢܳܐ ܣܰܪܝܼܟܳܐ ܘܕܰܒܝܼܩܳܐ ܒܕܘܼܒܳܪܐ ܗܳܢܳܐ: ܓܰܙܳܐ ܥܰܬܝܼܪܳܐ ܕܝܰܩܪ̈ܶܐ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܝܶܐ. ܘܰܒܚܘܼܫܳܚܳܐ ܕܪܰܗܒܘܿܢܳܐ ܗܳܢܐ ܒܰܬܪܶܝܢ ܡܰܬܩ̈ܳܠܺܝܢ ܡܶܬܚܰܫܚܳܐ ܒܒܘܼܝܳܢܐ ܘܰܒܙܘܼܗܳܪܳܐ ܠܬܘܼܠܡܳܕܐ ܕܝܰܨܪܳܐ[6] ܘܫܘܼܓܢܳܝܳܐ ܕܨܺܝܼܠܐ[7]. ܡܰܬܩܳܠܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܡܿܢ ܬܰܩܢܘܼܬ ܕܘܼܒܳܪ̈ܐ (ܐܝܬܺܝܩܘܢ) ܐܝܬܼܶܝܗܿ ܕܢܳܛܪܳܐ ܘܰܡܛܰܘܪܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܓܰܘܳܝܳܐ. ܘܡܰܬܩܳܠܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܕܝܢ ܡܠܺܝܼܠܘܼܬܐ (ܠܘܓ݂ܝܩܝ) ܐܝܼܬܶܝܗܿ ܕܢܳܛܪܳܐ ܘܰܡܛܰܘܪܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܒܰܪܳܝܳܐ. ܘܐܝܼܬܺܝܼܩܘܿܢ: ܡܰܠܦܳܢܘܼܬܐ ܘܝܳܠܘܿܦܘܼܬܐ ܐܝܼܬܶܝܗܿ ܕܣܘܼܥܪ̈ܳܢܐ ܘܰܥܒ̈ܕܶܐ ܠܐ ܦܣܺܝܼ̈ܣܶܐ ܗܿܢܘܢ ܕܠܐ ܦܰܐܝܳܐ ܕܢܶܬܥܰܒܕܘܢ ܘܢܶܫܬܰܠܡܘܢ. ܘܠܘܓ݂ܺܝܩܺܝ: ܡܰܠܦܳܢܘܼܬܐ ܘܝܳܠܘܿܦܘܼܬܐ ܐܝܼܬܶܝܗܿ ܕܣܘܼܥܪ̈ܳܢܶܐ ܘܰܥܒ̈ܕܐ ܦܣܺܝܼ̈ܣܶܐ ܗܿܢܘܢ ܕܐܠܨܳܝ ܥܒܳܕܗܘܢ ܘܫܘܼܡܠܳܝܗܘܢ.

ܟܕ ܟܠܗ ܢܺܝܫܳܗܿ ܬܰܠܝܐ ܗ̱ܘ ܒܫܘܼܡܠܳܝܳܐ ܐܝܼܬܘܼܬܳܢܳܝܐ. ܡܶܟܳܐ ܢܝܫܗܿ ܡܳܪܳܢܳܝܳܐ ܠܰܝܬܰܘܗܝ ܐܠܐ ܡܶܬܚܰܪܪܳܢܘܼܬܐ ܕܥܳܠܡܳܐ ܓܰܘܳܝܳܐ (ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ) ܡ̣ܢ ܣܰܩܘܼܒ̈ܠܳܝܳܬܐ ܘܰܡܕܰܟܝܳܢܘܼܬܗ ܡ̣ܢ ܖ̈ܶܓ݂ܫܶܐ ܘܣܘܼ̈ܟܳܠܐ ܣܡܺܝܼ̈ܡܶܐ: ܟܕ ܕܳܪܫܳܐ ܐܘܼܪܰܚ ܫܰܝܢܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܘܰܚܕܳܝܘܼܬܐ ܘܐܰܘܝܘܼܬܐ ܒܚܘܼܒܳܐ ܐܘܼܦܩܳܢܳܝܳܐ ܘܥܰܡܘܼܕܳܝܳܐ. ܘܒܰܫܒܺܝ̈ܠܐ ܬܰܖ̈ܒܝܼܬܳܢܳܝܶܐ ܘܕܘܼܒܳܪ̈ܐ ܪ̈ܡܺܝܼܣܶܐ.

#yusufbegtas

#süryanikültürü

[1] ܙܢܳܢܳܝܘܼܬܐ: Çoğulculuk / Pluralism

[2] ܚܰܬܝܼܬܘܼܬܐ: Özgünlük / Genuineness / Authenticity

[3] ܫܰܝܳܐ: ܐܝܩܪܐ ܪܰܒܳܐ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ. Haysiyet / İtibar / Dignity

[4]ܪܝܼܫܘܼܬܐ ܕܥܶܠܬܐ ܘܥܶܠܬܳܢܳܐ: Neden ve Sonuç İlkesi / Cause and Effect Principle

[5] ܐܳܚܠܐ ܐܰܘ ܐܘܼܚܠܐ: ܨܦܘܿܢܐ ܡܰܝܳܢܳܐ. Sıvı Sabun / Liquid Soap

[6] ܬܘܼܠܡܳܕܳܐ ܕܝܰܨܪܳܐ: Karakter Eğitimi / Character Training

[7] ܫܘܼܓܢܳܝܐ ܕܨܝܼܠܐ: Zihinsel Dönüşüm / Mental Transformation

 

zowaa.org

menu_en