1. Home
  2. /
  3. الاخبار
  4. /
  5. اخبار شعبنا
  6. /
  7. رسالة عيد الميلاد المجيد...

رسالة عيد الميلاد المجيد 2017 لغبطة البطريرك يونان (باللغة السريانية)

 

زوعا اورغ/ اعلام البطريركية

يطيب لنا أن ننشر فيما يلي النص الكامل للرسالة التي وجّهها غبطة أبينا البطريرك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي، بمناسبة عيد الميلاد المجيد 2017، باللغة السريانية:

ܡܢܝܢܐ: ܪܣܐ/ܒ̱ܝܙܙ

ܣܝܩܘܡܐ: ܟܐ/ܝܒ/ܒ̱ܝܙܙ

ܠܰܐܚܰܝ̈ܢ ܡܥܰܠܰܝ̈ܳܐ ܡܺܝܛܪ̈ܳܦܽܘܠܺܝܛܶܐ ܘܶܐܦܶܣܩܽܘ̈ܦܶܐ ܪ̈ܳܡܰܝ ܐܺܝܩܳܪܳܐ

ܘܠܰܒܢܰܝ̈ܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܟ̣ܽܘܪ̈ܶܐܦܶܣܩܽܘܦܶܐ ܘܟܳܗܢ̈ܶܐ ܘܰܡܫܰܡܫܳܢ̈ܶܐ ܘܕܰܝܪ̈ܳܝܶܐ ܘܕܰܝܪ̈ܳܝܳܬܳܐ ܡܝܰܬܪ̈ܶܐ

ܘܠܰܒܢܰܝ̈ܳܐ ܘܰܒܢ̈ܳܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܡܗܰܝܡܢ̈ܶܐ ܡܒܰܪ̈ܟ̣ܶܐ ܒܡܳܪܝܳܐ܆

ܒܠܶܒܢܳܢ ܟܺܝܬ ܘܒܰܐܬܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܕܡܰܕܢܚܳܐ ܘܰܒܥܳܠܡܳܐ ܟܽܠܶܗ

 

ܒܽܘܪܟܬܳܐ ܫܠܺܝܚܳܝܬܳܐ ܘܚܽܘܒܳܐ ܐܰܒܳܗܳܝܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܒܡܳܪܰܢ ܠܟܽܘܢ ܡܫܰܟܢܺܝܢܰܢ܆ ܥܰܡ ܫܽܘܐܳܠ ܛܰܝܒܘ̈ܳܬܳܐ ܘܡܰܘ̈ܗܒܳܬܳܐ ܫܦܺܝ̈ܥܳܬܳܐ:

 

«ܘܡܶܠܬܳܐ ܗܘܳܐ ܒܶܣܪܳܐ ܘܰܫܪܳܐ ܒܰܝܢܳܬܰܢ»

 

ܥܳܠܡܳܐ ܡܰܢ ܡܫܺܝܚܳܝܳܐ ܕܡܶܢ ܡܰܕܢܚܳܐ ܕܰܒܪܺܝܬܳܐ ܠܡܰܥܪܒܳܗ̇ ܡܥܰܕܥܶܕ ܘܰܡܚܰܓܶܐ ܥܺܐܕܳܐ ܕܡܰܘܠܳܕܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܒܰܒܣܰܪ܆ ܥܺܐܕܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܡܓܰܫܡܳܐ܆ ܘܰܕܚܽܘܒܳܐ ܕܠܳܐ ܣܳܟ̣ܳܐ܆ ܥܺܐܕܳܐ ܕܚܰܕܽܘܬܳܐ ܘܢܶܒܥܳܐ ܕܣܰܒܪܳܐ ܒܰܥܬܺܝܕܽܘܬܳܐ ܛܳܒܬܳܐ܆ ܥܺܐܕܳܐ ܕܡܶܠܬܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܶܣܪܳܐ ܘܰܫܪܳܐ ܒܰܝܢܳܬܰܢ.

ܘܗܳܐ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܰܢ ܣܽܘܪ̈ܝܳܝܶܐ ܡܝܰܬܪ̈ܶܐ ܐܰܩܪܰܚܘ ܥܰܠ ܡܰܘܠܳܕܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܡܓܰܫܡܳܐ: «ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗܰܘ ܩܳܠܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܓܽܘܫܡܳܐ܆ ܘܰܠܡܶܠܰܬ ܪܳܡܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܦܰܓ̣ܪܳܐ».

ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ ܕܰܣܪܽܘܓ܆ ܟܶܢܳܪܗ ܕܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ܆ ܐܶܬܒܰܩܺܝ ܒܡܶܠܬܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܶܣܪܳܐ ܘܶܐܡܰܪ: «ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܐܒܳܐ ܕܫܰܕܰܪ ܡܶܠܬܶܗ ܘܰܗܘܳܐ ܒܶܣܪܳܐ܆ ܘܣܶܓܕܬܳܐ ܠܰܒܪܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܣܬܰܝܰܟ ܘܐܽܘܪܝܳܐ ܣܰܝܟܶܗ܆ ܬܰܘܕܺܝ ܠܪܽܘܚܳܐ ܕܰܒܦܽܘܡ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܐܰܙܺܝܥ܆ ܘܰܩܥܰܘ ܘܶܐܡܰܪܘ ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܪܰܘܡܳܐ ܫܠܳܡܳܐ ܒܥܽܘܡܩܳܐ».

ܐܶܬܰܘ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܒܫܶܠܝܶܗ ܕܠܶܠܝܳܐ ܡܣܰܒܪܺܝܢ ܠܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ ܒܰܬܚܽܘܡܳܐ ܕܰܩܪܺܝܬܳܐ ܙܥܽܘܪܬܳܐ ܘܬܰܡܺܝܡܬܳܐ ܕܒܶܝܬ ܠܚܶܡ܆ ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢ: «ܕܗܳܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܠܟ̣ܽܘܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܦܳܪܽܘܩܳܐ…»܆ ܘܚܰܬܶܡ ܠܰܣܒܰܪܬܗܽܘܢ ܟܰܕ ܙܳܡܪܺܝܢ:

«ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ܆ ܘܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܫܠܳܡܳܐ܆ ܘܣܰܒܪܳܐ ܛܳܒܳܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ». ܘܗܳܕܶܐ ܡܺܐܡܰܪܬܳܐ ܒܟܽܠܗܶܝܢ ܥܺܕ̈ܳܬܳܐ ܡܶܬܰܐܡܪܳܐ܆ ܡܰܠܽܘܢ ܕܶܝܢ ܒܛܶܟܣ̈ܶܐ ܕܥܺܕܬܳܐ ܣܽܘܪܝܳܝܬܳܐ ܕܰܐܡܺܝܢܳܐܺܝܬ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܨܰܦܪܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܗܰܝܡܢ̈ܶܐ ܡܨܰܠܶܝܢ ܘܡܰܕܟ̣ܪܺܝܢ ܡܰܘܠܳܕܶܗ ܕܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܶܐܬܳܐ ܘܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܘܰܫܟܶܢ ܒܰܝܢܳܬܰܢ.

ܒܦܽܘܪܣܳܐ ܕܶܝܢ ܕܥܺܐܕܳܐ ܕܡܰܘܠܳܕܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ ܘܰܕܪܺܝܫ ܫܰܢ̱ܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ܆ ܬܰܗܢܝ̈ܳܬܳܐ ܚܰܡܺܝ̈ܡܳܬܳܐ ܡܩܰܪܒܺܝܢܰܢ ܠܰܒܢܰܝ̈ܳܐ ܘܠܰܒܢ̈ܳܬܳܐ ܕܥܺܕܬܰܢ ܣܽܘܪܝܳܝܬܳܐ܆ ܘܠܰܐܚܰܝ̈ܢ ܡܶܢ ܥܺܕ̈ܳܬܳܐ ܐܰܚܘ̈ܳܬܳܐ܆ ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܡܫܺܝܚܳܝ̈ܶܐ ܓܰܘܳܢܳܐܺܝܬ܆ ܘܟܽܠ ܡܰܢ ܕܟܰܫܺܝܪܳܐܺܝܬ ܦܳܠܰܚ ܡܶܛܽܠ ܫܰܝܢܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ܆ ܒܠܶܒܢܳܢ ܘܰܒܡܰܕܢܚܳܐ ܡܶܨܥܳܝܬܳܐ ܘܰܒܟܽܠ ܐܰܬܰܪ܆ ܟܰܕ ܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢܰܢ ܠܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܡܰܒܽܘܥܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ܆ ܕܥܺܐܕܳܐ ܗܳܢܳܐ ܢܰܝܬܶܐ ܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ ܘܚܽܘܒܳܐ ܠܟܽܠ ܡܰܢ ܕܰܡܗܰܝܡܶܢ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܘܰܒܚܽܘܒܳܐ܆ ܘܬܰܝܬܶܐ ܫܰܢ̱ܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ ܟܽܠ ܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ ܘܛܳܒ̈ܳܬܳܐ.

ܠܶܒܰܢ ܓܶܝܪ ܘܪ̈ܶܥܝܳܢܰܝܢ ܒܗܳܢܳܐ ܥܺܐܕܳܐ ܨܳܝܒܺܝܢ ܠܘܳܬ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܘܰܒܢ̈ܳܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܕܚܰܫܺܝܫܳܐܺܝܬ ܘܰܬܚܶܝܬ ܪ̈ܕܽܘܦܝܶܐ ܚܳܐܶܝܢ܆ ܕܺܝܠܳܢܳܐܺܝܬ ܒܰܐܬܪܳܐ ܕܥܺܝܪܰܐܩ ܘܰܕܣܽܘܪܺܝܰܐ܆ ܕܰܒܝܰܡ ܚܰܫ̈ܶܐ ܘܽܐܘܠܨ̈ܳܢܶܐ ܘܟܺܐܒ̈ܶܐ ܘܰܩܪ̈ܳܒܶܐ ܡܶܬܠܰܛܡܺܝܢ܆ ܡܰܠܽܘܢ ܕܶܝܢ ܥܰܡܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܡܗܰܝܡܢܳܐ ܕܶܐܬܢܰܦܰܩ ܘܶܐܬܛܪܶܕ ܡܶܢ ܐܰܬܪܗܽܘܢ܆ ܟܶܐܡܰܬ ܡܰܘܨܶܠ ܘܩܽܘܪ̈ܝܶܐ ܕܰܒܫܰܠܘܳܐ ܕܢܺܝܢܘܶܐ܆ ܚܳܕܶܝܢܰܢ ܒܫܰܢ̱ܬܐ ܗܳܕܶܐ ܕܶܐܬܚܰܪܰܪ ܐܰܬܪܳܐ ܡܒܰܪܟ̣ܳܐ ܕܥܺܝܪܰܐܩ܆ ܘܗܳܐ ܢܳܩܽܘ̈ܫܶܐ ܕܥܺܕ̈ܳܬܳܐ ܡܣܰܒܪܺܝܢ ܚܰܕܽܘܬܳܐ ܕܥܺܐܕܳܐ ܕܡܰܘܠܳܕܳܐ. ܘܚܳܕܶܝܢܰܢ ܓܶܝܪ ܕܣܽܘܪܺܝܰܐ ܫܰܪܝܰܬ ܕܬܶܬܚܰܪܰܪ ܡܶܢ ܩܪ̈ܳܒܶܐ ܘܒܽܘ̈ܠܒܳܠܶܐ܆ ܘܒܳܥܶܝܢܰܢ ܕܰܥܬܺܝܕܽܘܬܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܠܫܰܝܢܳܐ ܐܰܡܺܝܢܳܐ ܘܰܠܒܶܢܝܳܢܳܐ ܕܗܳܢܳܐ ܐܰܬܪܳܐ ܚܰܒܺܝܒܳܐ. ܘܪܳܢܶܝܢܰܢ ܬܽܘܒ ܒܽܐܘܪܫܠܶܡ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܕܰܬܩܰܘܶܐ ܡܕܺܝܢܰܬ ܫܠܳܡܳܐ ܘܫܰܝܢܳܐ. ܘܰܠܠܶܒܢܳܢ ܝܰܩܺܝܪܳܐ܆ ܡܨܰܠܶܝܢܰܢ ܕܰܢܩܰܘܶܐ ܐܰܬܪܳܐ ܕܚܺܐܪܽܘܬܳܐ ܘܡܳܬܳܐ ܕܶܐܓܰܪܬܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܟܽܠܶܗ܆ ܘܰܡܫܰܪܪܺܝܢܰܢ ܕܰܚܢܰܢ ܣܽܘܪ̈ܝܳܝܶܐ ܫܰܘܬܳܦ̈ܶܐ ܐܺܝܬܰܝܢ ܒܫܽܘܬܳܐܣ ܗܳܢܳܐ ܐܰܬܪܳܐ܆ ܘܙܶܕܩܳܐ ܐܺܝܬ ܠܰܢ ܕܰܡܡܰܬܠܳܢ̈ܶܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܠܰܢ ܒܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܘܰܒܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܓܰܘܳܢܳܝܬܳܐ ܕܠܶܒܢܳܢ.

ܬܽܘܒ ܕܶܝܢ ܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢܰܢ ܠܝܶܫܽܘܥ ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ ܡܶܛܽܠ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܚܰܒܺܝ̈ܒܶܐ ܕܡܶܢ ܥܺܝܪܰܐܩ ܘܣܽܘܪܺܝܰܐ܆ ܕܚܰܫܳܐܺܝܬ ܚܳܐܶܝܢ ܘܶܐܬܶܐܠܶܨܘ ܕܢܶܫܒܽܘܩ ܐܰܬܪܗܽܘܢ ܘܢܺܚܽܘܢ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܡܳܬܗܽܘܢ܆ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܓܰܠܘ̈ܳܝܶܐ ܘܡܶܣܟܺܢ̈ܶܐ ܘܒܳܝ̈ܫܶܐ ܘܰܐܒܺܝ̈ܠܶܐ ܘܚܳܫܽܘ̈ܫܶܐ܆ ܘܳܐܦ ܟܽܠ ܝܺܩܰܪܬܳܐ ܕܚܰܫܳܐ ܬܥܺܝܫܳܐ ܛܥܺܝܢܳܐ ܒܓܰܘܳܗ̇ ܘܰܚܣܰܪܘ ܗܰܕ̈ܳܡܶܝܗ̇ ܦܨܺܝܚܽܘܬܳܐ ܘܚܰܕܽܘܬܳܐ ܕܥܺܐܕ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ܆ ܡܳܪܝܳܐ ܢܶܬܶܠ ܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܒܪ̈ܺܝܟܶܐ ܘܰܢܫܰܡܠܶܐ ܥܰܡܗܽܘܢ ܟܽܠ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ.

ܣܳܟܳܐ ܕܶܝܢ܆ ܒܽܘܪܟܬܰܢ ܫܠܺܝܚܳܝܬܳܐ ܘܚܽܘܒܰܢ ܐܰܒܳܗܳܝܳܐ ܠܟܽܘܢ ܡܫܰܟܢܺܝܢܰܢ܆ ܐܳܘ ܐܰܚ̈ܶܐ ܘܰܒܢܰܝ̈ܳܐ ܘܰܒܢ̈ܳܬܳܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ ܡܒܰܪ̈ܟܶܐ܆ ܘܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ܆ ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܆ ܬܗܶܐ ܥܰܡܟܽܘܢ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝ̈ܢ܆ ܐܰܡܺܝܢ.

ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ… ܗܰܠܶܠܽܘܝܰܗ

 

ܣܪܺܝܛ ܒܟܽܘܪܣܝܰܢ ܦܰܛܪܝܰܪܟܳܝܳܐ ܕܰܒܒܝܪܽܘܬ –ܠܶܒܢܳܢ

ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܥܶܣܪܺܝܢ ܘܚܰܕ ܕܺܝܪܰܚ ܟܳܢܽܘܢ ܩܕܺܝܡ ܫܢܰܬ ܒܝܙܙ

ܘܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܫܰܢ̱ܬܳܐ ܬܫܺܝܥܳܝܬܳܐ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܽܘܬܰܢ

 

ܐܺܝܓܢܰܛܝܳܘܣ ܝܰܘܣܶܦ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܕܒܶܝܬ ܝܽܘܢܰܐܢ

ܦܰܛܪܝܰܪܟܳܐ ܕܰܐܢܛܝܽܘܟܺܝܰܐ ܕܣܽܘܪ̈ܝܳܝܶܐ ܩܰܬܽܘܠܺܝܩܳܝ̈ܶܐ

 

 

zowaa.org

menu_en